MILJØ

Sikkerhets- og miljøpolitikk:

Sikkerhet

Vi vil prioritere sikkerhet, helse og miljø i all vår virksomhet. Sikkerhet omfatter forebyggende tiltak mot skade eller tap på menneskers liv og helse, det ytre miljø, anlegg, produksjon, kunnskap og informasjon, ut fra en risikobasert vurdering.

Miljø

I våre valg av driftsmessige og tekniske løsninger, skal vi legge vekt på å redusere konsekvensene for det ytre miljø, og ønsker å framstå som miljøvennlig. Utslipp som en konsekvens av driften, skal søkes minimalisert og vurderes opp mot ny teknologi og andre miljøvennlige tiltak.

Miljømål

  • Fosenlinjen AS skal ikke forårsake uopprettelig skade på miljø gjennom sin aktivitet. Det skal tilstrebes at løsninger som reduserer den totale miljøbelastningen blir foretrukket.
  • Reduksjon av drivstofforbruk.
  • Reduksjon av totalt sykefravær.