Skip to main content

TRANSPORTVILKÅR

Gjeldende fra 1. januar 2017

1. Ansvar for passasjerer og reisegods

Transportøren plikter å erstatte tap som voldes ved at en passasjer dør eller kommer til skade (personskade) under befordringen på grunn av sjøfartshendelse herunder forlis, sammenstøt, stranding, eksplosjon, brann eller feil ved skip. Transportørens ansvar er begrenset oppad til 250.000 SDR per passasjer. Dersom sjøfartshendelsen skyldes feil eller forsømmelse fra transportøren eller noen denne svarer for, er ansvaret oppad begrenset til 400.000 SDR per passasjer.Transportøren plikter å erstatte tap som voldes ved at en passasjer dør eller kommer til skade under befordringen som følge av feil eller forsømmelse fra transportøren eller noen denne svarer for, og som ikke skyldes sjøfartshendelse. Ansvaret er begrenset oppad til 400.000 SDR per passasjer.Transportøren plikter å erstatte tap som følge av at reisegods går tapt eller kommer til skade under befordringen dersom hendelsen som forårsaker tapet skyldes feil eller forsømmelse fra transportøren eller noen denne svarer for. Tilsvarende gjelder tap som følge av forsinkelse av befordringen med passasjerer, eller befordringen eller utleveringen av reisegods.For penger, verdipapirer og andre verdisaker, så som gull, sølv, juveler, smykker og kunstgjenstander, er transportøren ikke ansvarlig med mindre de er mottatt av ham for å oppbevares i sikkerhet.

2. Ansvar for kjøretøyer

Passasjerens kjøretøy, med eventuell tilhenger eller campingvogn mv, følger de samme reglene med mindre annet fremgår av disse transportvilkårene, som for reisegods. Kjøretøy med tilhenger eller campingvogn mv anses som ett kjøretøy i henhold til regelen om transportørens ansvar og ansvarsbegrensninger.For kjøretøy som hovedsakelig brukes til personbefordring og som i det enkelte tilfelle anvendes til godstransport, skal det utstedes fraktbrev. Transportørens ansvar følger i slike tilfelle av «Transportvilkår ved innenriks godstransport».

3. Ansvar for forflytningsutstyr

Dersom transportøren ved feil eller forsømmelse har forårsaket tap eller skade på forflytnings utstyr eller annet spesielt utstyr benyttet av en person med nedsatt funksjonsevne eller en person med nedsatt bevegelsesevne, skal transportøren betale erstatning tilsvarende gjenanskaffelsesverdien av det aktuelle utstyret, eller hvis det er mulig å reparere utstyret, tilsvarende reparasjonskostnaden.

4. Sikkerhetsforskrifter. Forbud mot farlig last

Passasjerer skal ikke medbringe farlige gjenstander eller stoffer uten transportørens kjennskap. For noen gjenstander og stoffer er det også nødvendig med transportørens tillatelse. Som farlige gjenstander og stoffer nevnes spesielt det som er brennbart, etsende eller eksplosjonsfarlig som f.eks. fyrverkerisaker. Er passasjeren usikker på hvilke regler som gjelder for gjenstander eller stoffer som medbringes, skal transportøren kontaktes.For kjøretøy og campingvogner utstyrt med gassanlegg gjelder spesielt at hoved ventil for anlegget må være avstengt og alle innretninger så som kjøleskap m.m. må være slukket mens kjøretøyet befinner seg om bord.

5. Ansvarsfraskrivelse

Transportøren er ikke ansvarlig etter reglene i punkt 1 i følgende tilfeller:a) For personskade og forsinkelse oppstått før passasjeren går om bord og etter at han er kommet i land, med mindre det dreier seg om sjøtransport mellom skipet og land som er inkludert i billettprisen eller utføres med transportmiddel stilt til rådighet av transportøren.
b) For håndreisegods som ikke befinner seg i eller på medført kjøretøy for tiden før godset blir bragt om bord og etter at det er bragt i land, med mindre det dreier seg om sjøtransport som nevnes i (a) eller for den tid transportøren har hånd om godset mens passasjeren befinner seg på kai eller på en terminal eller et annet anlegg i havn.
c) For levende dyr som sendes som reisegods.
d) Er det avtalt eller klart forutsatt at en bestemt del av transporten skal utføres av en navngitt undertransportør, er transportøren ikke ansvarlig for tap voldt ved hendelser mens godset er i undertransportørens varetekt.Transportøren er ikke ansvarlig for tap eller skade som skyldes passasjeren selv eller tredjeperson.
Ovenstående gjelder også om kravet mot transportøren ikke grunnes på befordringsavtalen.

6. Begrensninger av transportørens ansvar

Ansvar for personskade skal ikke overstige 400 000 SDR for hver passasjer.
Ansvar for forsinkelse med befordring av passasjeren skal ikke overstige 4.694 SDR.
Ansvar for tap som følge av at reisegods er gått tapt, kommet til skade eller er blitt forsinket, skal ikke overstige:a) 2.250 SDR pr. passasjer for tap som gjelder håndreisegods.
b) 6.750 SDR pr. passasjer for tap som gjelder verdisaker mottatt til oppbevaring i sikkerhet.
c) 12.700 SDR pr. kjøretøy, inklusive evt. tilhenger.
d) 3.375 SDR pr. passasjer for tap som gjelder annet reisegods.Beløpet i første, annet og tredje ledd gjelder for hver reise.Ved skriftlig avtale mellom passasjeren og transportøren kan det fastsettes høyere ansvarsgrenser.Reglene om transportørens innsigelser og grensene for transportørens ansvar gjelder selv om kravet ikke grunnes på transportavtalen.Reglene gjelder også tilsvarende hvis kravet rettes mot noen transportøren svarer for og vedkommende godtgjør å ha handlet i tjeneste eller for å fullføre oppdraget.

7. Passasjerens egenandel

Transportøren har rett til i det oppståtte tap å gjøre fradrag på inntil:a) 330 SDR pr. kjøretøy i tilfelle av skade på kjøretøy.
b) 149 SDR pr. passasjer i tilfelle av tap eller skade på annet reisegods.
c) 20 SDR pr. passasjer i tilfelle av tap som skyldes forsinkelse.

8. Dekkslasting av reisegods

Transportøren forbeholder seg rett til å transportere reisegods, herunder kjøretøy på dekk.

9. Omlegging av ruter og bruk av skip. Gjensidig kanselleringsrett

Transportøren forbeholder seg rett til å foreta avvik fra ruten med hensyn til oppgitt stoppesteder eller deres innbyrdes rekkefølge. På samme måte kan han oppfylle fraktavtalen med annet skip av samme standard enn angitt uten virkning for billettprisen.Dersom eget skip ikke kan skaffes tilveie eller havari kanselleres fraktavtalen mot full refusjon av billettprisen for angående rutestrekning.Dersom ikke passasjeren ikke tiltrer reisen eller avbryter den, har transportøren rett til det avtalte vederlag med mindre passasjeren er død eller hindret ved sykdom eller annet rimelig grunn og transportøren underrettes uten ugrunnet opphold.

10. Foreldelse

Transportørens ansvar for personskade eller for forsinkelse foreldes 2 år fra den dag passasjeren forlot skipet. Har dødsfall funnet sted etter ilandstigningen, er fristen 2 år fra dødsdagen, men ikke mer enn 3 år fra ilandstigningen.Ansvar for reisegods foreldes 2 år fra den dag passasjeren forlot skipet eller reisegodset ble bragt i land eller utlevert.

11. Lovvalg og Verneting

Befordringen er underlagt norsk sjølov av den 24. juni 1994 nr. 39Søksmål i anledning av befordringen kan bare rettes ved domstol.a) på det sted hvor saksøkte har sitt bosted eller hovedsete for bedriften.
b) på avgangssted eller bestemmelsessted i henhold til befordringsavtalen.
c) i den stat hvor saksøkeren har bosted, dersom saksøker har et forretningssted i denne staten og kan saksøkes der, eller
d) i den stat hvor befordringsavtalen ble inngått, dersom saksøker har et forretningssted i denne staten og kan saksøkes der.Etter at tvist er oppstått kan partene avtale at den skal behandles av en annen domstol eller ved voldgift.

Med SDR (Special Drawing Rights) menes den spesielle trekkrettighet som er fastsatt av Den Internasjonale valutafond. Verdien av 1 SDR er med på de daglige listene over valutakurser fra banken.